ONE LOVE REGGAE THURSDAYS 14th JULY @TANDOORI BAHARINI LOUNGE